Köpvillkor

Beställning

Beställning sker via vår webbutik, om inte annan form av beställning avtalats med oss i förväg. Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att målsman skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Falska/bedrägliga beställningar spåras och polisanmäls.

Betalning

Alla beställningar betalas i förskott via kort eller internetbank genom Payson. Inga kort- eller kontouppgifter lagras. Betalning kan också göras via bankgiro eller Swish enligt särskild överenskommelse.

Mervärdeskatt

Priserna i webbutiken är inklusive moms om inget annat anges.

Leveransbetingelser

Frakt: utöver priset tillkommer fraktkostnader, om inget annat anges. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter. Vid utlandsbeställning, vänligen observera att fraktalternativet 'Norden' enbart omfattar frakt till nordiska länder som ingår i EU - för fraktkostnad till Norge, kontakta oss för en offert.

Leveranstid: om inget annat anges i webbutiken är normal leveranstid 3-10 vardagar. Varor i Fyndboden och Astro-Loppis kan ha avvikande leveranstider. Om en vara ej finns i lager och ej kan levereras förbehåller vi oss rätten att stryka denna vara från din order med prisavdrag. Önskar du beställa annan, likvärd vara, betraktas detta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, kan detta göras fram till dess att varan effektuerats (se nedan under ”Avbeställning”). Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.

Leveranssätt: huvuddelen av våra varor skickas med DHL eller post beroende på kollistorlek, men det kan hända att vi använder oss av annan speditör. Fraktbeloppet sätts enligt speditörens gällande prislista. Det är ditt ansvar att se till att leveransadressen som du uppgett vid beställningstillfället är korrekt.

Ej uthämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid som står angiven på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad lämnas kravet till inkasso.

Ändring i beställning

Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som anges i avsnittet ”Ångerrätt” nedan.

Avbeställning

Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning är inte giltig förrän du fått bekräftelse via e-post. Avbeställning av vara som specialbeställts eller -tillverkats för din räkning medges ej efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten.

Ångerrätt

Enligt Distansavtalslagen har du som privatperson rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten börjar löpa den dag vi bekräftade din beställning av en tjänst hos oss respektive den dag du fått varan eller en väsentlig del av den. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss, lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss med information om hur du ska skicka tillbaka varan om tillämpligt. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna. Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader att återbetalas till dig inom 30 dagar, räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen. Varan får inte ha använts och den måste returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering. Uppfylls inte dessa krav förbehåller vi oss rätten att göra avdrag på en eventuell återbetalning.

Reklamationer och återköp

Om du som privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan inom 3 år från du tog emot varan och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Den skadade/felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten. Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

Information och bilder

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information, specifikationer och bilder vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Vi har som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.